Katastr nemovitostí
Katastr nemovitostí České republiky je veřejným souborem údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení. Vznikl ke dni 1. 1. 1993 na základě zákona č. 344/92 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Katastr nemovitostí je víceúčelový katastr, který neslouží jen pro daňové, ale i pro statistické a technické účely. Jeho součástí je evidence vlastnických, jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. Je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky.

Novostavby Ostrava a okolí naleznete na Reby.cz. Více naleznete na http://www.bytyprodejpraha.czCentrální vysavače Husky do každé firmy.

Právní předpisy

 1. zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
 2. zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných právech k nemovitostem
 3. zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech
 4. vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 344/92 Sb., č. 265/92 Sb.
 5. vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 344/92 Sb., č. 265/92 Sb.
 6. vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z Katastru nemovitostí ČR
 7. nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání

Katastrální území

Nejmenší technická jednotka je katastrální území. Obec může mít více katastrálních území, ale katastrální území musí celé patřit do téže obce (některá v současné době nepatří do obce, ale do vojenského újezdu, ale to je napadáno jako protiústavní).Předchozí evidence

Před katastrem nemovitostí existovala od roku 1964 tzv. Evidence nemovitostí. Tato evidence měla za hlavní cíl evidovat užívací a doplňkově vlastnické vztahy k nemovitostem.

Části

 1. SGI – Soubor geografických informací
 2. SPI – Soubor popisných informací
 3. Souhrnné přehledy o půdním fondu
 4. Dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu SGI
 5. Sbírka listin

Principy katastru nemovitostí

 • právotvorný, konstitutivní princip → vklad
 • evidenční, deklaratorní princip → záznam
 • oznamovací, prenotační → poznámka

Zásady vedení

 1. zásada intabulance – ke vkladu či záznamu dochází na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu.
 2. zásada dispoziční – ke změně věcných práv dochází na základě návrhu na vklad
 3. zásada priority – katastr dodržuje časové pořadí zápisů
 4. zásada legality – všechny zápisy v katastru nemovitostí jsou platné pokud jsou v souladu s danými zákony
 5. zásada speciality – zajišťuje jednoznačnost, určitost a nespornost zápisu
 6. zásada dobré víry – důvěra, že data v katastru nemovitostí jsou v souladu se skutečností (zápisy od 1. 1. 1993)
 7. zásada veřejnosti – každý má přístup k obsahu katastru nemovitostí
 8. zásada oficiality – všechny změny se zapisují na základě úřední povinnosti

Předmět katastru nemovitostí

 1. katastrální území
 2. pozemky v podobě parcel
 3. budovy, byty a nebytové prostory
 4. rozestavěné budovy, byty a nebytové prostory
 5. právní vztahy a věcná práva k nemovitostem

Obsah katastru nemovitostí

 1. geometrické a polohové určení parcel
 2. údaje o parcelách, bytech a nebytových prostorech
 3. údaje o právech k nemovitostem
 4. údaje o podrobném bodovém polohovém poli
 5. místní a pomístní názvosloví

Vedení katastru nemovitostí

Při vedení katastru nemovitostí dochází k těmto událostem:

 1. Změny (průběhu hranic katastrálního území, parcely, budovách, výměry, druhu pozemků, ochrany nemovitosti, údajů o vlastníkovi, v bodovém poli, místního a pomístního názvosloví)
 2. Revize katastru nemovitostí
 3. Oprava chyb v katastru nemovitostí

Tyto stránky nejsou oficiální webovou prezentací Katastru nemovitostí a mají pouze informativní charakter.


Reklama:


Nábytek pro domov je super a levný. Svítící tyčinky pro každou příležitost. Dále máme náramky, míče, nebo náušnice.
Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!